Przedszkole nasze rozpoczęło działalność w grudniu 1987r. W 10 rocznicę powołania placówki przyjęliśmy imię Jana Brzechwy. Z okazji 25 - lecia przedszkola przyjęliśmy nazwę "Akademia Pana Kleksa".  Od 1997 do 2009 roku działały u nas grupy integracyjne. W roku szkolnym 2012/2013 powołana została ponownie grupa integracyjna.

Nasze przedszkolaki to dzieci z naszego miasta, w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci 6-letnie spełniają obowiązek szkolny. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Rydułtowy; nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.  

 

 W  2012  ROKU  NASZA  PLACÓWKA  OBCHODZIŁA  25  LAT  ISTNIENIA !!!  

 

 W myśl statutu przedszkola naszym celem jest:

 • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, udzielanie im pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rozwoju dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.    

 

Co nas wyróżnia:

 • budynek przedszkola pozbawiony jest barier architektonicznych;
 • mamy piękne, przestronne, kolorowe sale zajęć;
 • posiadamy gabinet terapeutyczny i logopedyczny do zajęć indywidualnych;
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • realizujemy programy autorskie;
 • pracujemy w oparciu o różnorodne metody, m.in: Weroniki Sherborne, Knilla, Dennisona, ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichovej, stosujemy elementy Metody Dobrego Startu, M. Bogdanowicz oraz Metody Ośrodków Pracy, przygotowujemy zajęcia m.in w oparciu o pomysły E. Gruszczyk - Kolczyńskiej zawarte w "Dziecięcej matematyce";   
 • korzystamy z pomysłów zebranych w czasie warstatów i szkoleń.  

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu z dziećmi pracuje 11 nauczycieli, woźne oddziałowe, kucharki, intendent oraz konserwator.

 

mgr Ilona Sklarek - Dyrektor Przedszkola - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Wychowanie Przedszkolne

2. Edukacja Informatyczna

3. Zarządzanie Placówkami Oświatowymi

 

 mgr Monika Cichy - nauczyciel

 kwalifikacje:

 1.Logopedia

 

mgr Beata Jeszka - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Pedagogika Pracy Socjalnej i Opiekuńczo - Wychowawczej

2. Wychowanie Przedszkolne

 

mgr Patrycja Kamińska - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Wychowanie Fizyczne w Szkole z Pedagogiką Resocjalizacyjną

2. Pedagogika Resocjalizacyjna

3. Wychowanie Przedszkolne i Terapia Pedagogiczna

 

Aleksandra Kobylańska - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

mgr Anna Kuziak - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Pedagogika o specjalizacji Pedagogika Resocjalizacyjna

2. Pedagogika o specjalizacji Terapia Pedagogiczna

3. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

 

mgr Magdalena Musialik - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

2. Oligofrenopedagogika z Terapią Pedagogiczną

3. Pedagogika Resocjalizacyjna z Terapią Pedagogiczną

 

mgr Dorota Rak - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Wychowanie Przedszkolne

2. Oligofrenopedagogika

 

mgr Beata Szewczyk - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

2. Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z elementami Terapii Pedagogicznej

 

mgr Hanna Wawrzyńczyk - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Wychowanie Fizyczne z Surdopedagogiką

2. Wychowanie Przedszkolne

 

mgr Justyna Wąsowska - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Pedagogika Terapeutyczna

2. Oligofrenopedagogika

3. Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe