Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest w ciągu całego dnia, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć programowych w których uczestniczą dzieci po śniadaniu.

W planowaniu zajęć korzystamy z programu - Wokół Przedszkola - program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci (ISBN 978-83-8108-410-9)

 

 

W trakcie zajęć programowych:

 • kształtujemy u dzieci postawy społeczno - moralne;
 • uczymy samodzielności i zasad współżycia i współdziałania w kontaktach zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi z najbliższego otoczenia;
 • doskonalimy nawyki higieniczno - kulturalne;
 • przyswajamy zasady zachowania bezpieczeństwa;
 • stwarzamy możliwości rozwjania sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne;
 • ukazujemy piękno przyrody;
 • kształtujemy postawy proekologiczne;
 • pokazujemy, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wraz z nadejściem kolejnych pór roku;
 • rozwijamy zainteresowania czytelnicze;
 • uczymy słuchania, rozumienia i mówienia;
 • uczymy prawidłowej wymowy;
 • rozwijamy gotowość do czytania, doskonalimy umiejętność dokonywania analizy i syntezy wyrazów;
 • przygotowujemy do podjęcia nauki pisania poprzez rozwijanie sprawności manualnej rąk i palców oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
 • kształtujemy umiejętność logicznego, matematycznego myślenia;
 • umożliwiamy poznanie podstawowych pojęć matematyczncyh związanych z orientacją w przestrzeni;
 • znajomością figur geometrycznych, zbiorami, ciężarem, czasem i pojemnością naczyń;
 • zapoznajemy z pojęciem liczby i cyfry w zakresie od 0 - 10;
 • kształtujemy postawy przywiązania do śląskiej kultury, tradycji i gwary;
 • rozwijamy wrażliwość muzyczną poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek, słuchanie utworów muzyki klasycznej oraz brzmienia wybranych instrumentów;
 • uczymy rytmicznego poruszania sie przy muzyce;
 • zapoznajemy z różnorodnymi środkami komunikacji lądowej, wodnej i powietrznej;
 • rozwijamy zainteresowanie urządzeniami technicznymi znajdującymi się w domu, poprzez poznanie ich funkcji i znaczenia dla człowieka;
 • zapoznajemy z pracą ludzi w róznych zawodach;
 • rozwijamy sprawność plastyczną poprzez wykonywanie prac różnorodnymi technikami.

 

 

Pobyt dzieci w przedszkolu urozmaicamy wieloma imprezami, wycieczkami, spotkaniami, podczas których dzieci są najważniejszymi gośćmi lub pełnią rolę gospodarzy placówki.

 

Do kalendarza "dni światecznych" przedszkola na stałe wpisane zostały:

 • spotkanie ze Świętym Mikołajem;
 • spotkania z górnikiem i przedstawicielami innych zawodów;
 • Jasełka;
 • wycieczka do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa "Rudy" w Nędzy;
 • wigilijka przedszkolna - świąteczne spotkanie wszystkich dzieci i pracowników przedszkola połączone z łamaniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd i wspólnym obiadem;
 • bal przebierańców;
 • Dzień Babci i Dziadka - uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • śniadanie wielkanocne całego przedszkola;
 • udział w Przeglądzie Artystycznym Przedszkoli odbywajacym się w naszym mieście;
 • uroczysta akademia z okazji Dnia Matki i Ojca z udziałem zaproszonych gości;
 • wycieczka rekreacyjna (najczęściej z okazji Dnia Dziecka);
 • "Zielona noc" dla starszaków;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego itp.

 

Nasze przedszkole uczestniczy bardzo aktywne w życiu środowiska lokalnego.

W swojej pracy nawiązaliśmy wspólpracę z następującymi placówkami:

 • Przedszkole "Radost" z Orlovej - Lutynia w Czechach,
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
 • Biblioteka Miejska w Rydułtowach,
 • Nadleśnictwo "Rudy" w Nędzy,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach,
 • Świetlica "Tacy Sami",
 • Towarzystwo Miłośników Rydułtów.