2021-03-28

Kochani Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedszkole nasze będzie realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu prosimy Was Drodzy Rodzice o pomoc w realizacji podstawy programowej. Propozycje zajęć i zabaw z dziećmi bedziemy umieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce "Ogłoszenia" dla poszczególnych grup. Z góry dziękujemy za współpracę!

 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I 1)

z dnia ……………... 2021 r.


w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie
publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie
lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie
odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zastrzeżeniem § 2.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały
zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.
§ 2. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza
się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
2) szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;
3) szkół ponadpodstawowych;
4) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
5) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
6) domów wczasów dziecięcych;
7) szkolnych schronisk młodzieżowych.
2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz
oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych;
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).


– 2 –

2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii;
3) internatów.
3. W przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
– zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor
szkoły.
4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą
wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,


– 3 –


j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
5. W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji
zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających
odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą
prowadzącą te zajęcia.
§ 3. 1. W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części
ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
2. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym
mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.
3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z § 2,
zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, z wyjątkiem zajęć i praktyk, o których mowa w ust. 5 pkt 1, ust. 7 i 8 oraz § 2 ust.
3–5.
4. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust.
3, dyrektor jednostki systemu oświaty lub osoba kierująca inną formą wychowania
przedszkolnego, o których mowa w § 2, ustala inny sposób realizowania tych zajęć.
5. W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, o których
mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu
zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub


– 4 –


2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość na terenie szkoły.
6. W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, o których
mowa w § 2 ust. 1, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, nie mogą realizować tych
zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
7. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe praktyki zawodowe dla
uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach, dla których
podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z
wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie
wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej
w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz.
1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103), mogą być realizowane w miejscu ich
prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te praktyki nie występują zdarzenia,
które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
8. W przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu
mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów
na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
9. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala
dyrektor tej jednostki albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego.
10. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej
jednostki albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego informuje organ
prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV
technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z
nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje
do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego.
12. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 11, dyrektor szkoły może zorganizować
w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub
egzaminu maturalnego.


– 5 –


13. Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, o których mowa w § 1 i § 2, może udostępnić
pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni
konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
14. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w § 1 i § 2, może udostępnić
pomieszczenia w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których
realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.
§ 4. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza
się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych, które polega
na zorganizowaniu zajęć w tych szkołach i placówkach w następujący sposób:
1) w przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz
placówek artystycznych – zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, lub w inny sposób, o którym
mowa w ust. 3;
2) w przypadku szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego – zajęcia edukacyjne
ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, lub w inny sposób, o
którym mowa w ust. 3.
2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych zgodnie z
ust. 1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe.
3. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust.
2, dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, o której mowa w ust. 1, ustala inny sposób
realizowania tych zajęć.
4. W szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII
szkoły podstawowej lub klasy III liceum ogólnokształcącego dyrektor szkoły może zapewnić
konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z
przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu
maturalnego.


– 6 –


5. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 4, dyrektor szkoły artystycznej może
zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu
ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego.
6. W klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest
przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje
indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów,
z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.
7. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, o której mowa w ust. 1, może udostępnić
pomieszczenia w szkole lub placówce, w celu przeprowadzenia konkursów, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
8. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, o której mowa w ust. 1, może udostępnić
pomieszczenia w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których
realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.
§ 5. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dyrektor szkoły podstawowej
oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na
wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły
artystycznej odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa
w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,


– 7 –


9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają.
2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn.
zm.2)).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r.

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i
2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366, 448 i 502.